شروع با جریان بار کامل....

جریان بار کامل در ولتاژ درج شده بر روی پلاک موتور، برای تنظیم رله اضافه‌ بار اصلا مناسب نیست. به‌دلیل اینکه موتورها در سرتاسر جهان، در هر دو فرکانس ۵۰ هرتز و ۶۰ هرتز در طیف وسیعی از ولتاژ استفاده می‌شوند. بنابراین، یک رنج جریانی روی پلاک موتور وجود دارد. زمانی که ما ولتاژ بهره‌برداری موتور را بدانیم مقدار دقیق جریان تنظیمی را می‌توان محاسبه کرد.

تصویر 1: رله اضافه بار موتور

به‌عنوان مثال موتوری داریم که در شرایط 254Δ/440Y V, 60 Hz استفاده می‌شود. اطلاعات زیر بر روی پلاک موتور که در تصویر شماره 2 نشان داده شده است بدست آمده:

  • f = 60 Hz
  • U = 220-277 ∆/380 – 480 Y V
  • In = 5.70 – 5.00/3.30 – 2.90 A

تصویر 2: جریان بار کامل در ولتاژ مشخص شده بر روی پلاک موتور برای تنظیم رله اضافه‌ بار اصلا مناسب نیست

محاسبات اطلاعات 60Hz :

  • ولتاژ کاری موتور (actual voltage):

 Ua = 254 ∆/440 Y V 

  • مینیمم ولتاژ کاری موتور (Minimum values in the voltage range):

 Umin= 220 ∆/380 Y V

  • ماکزیمم ولتاژ کاری موتور (Maximum values in the voltage range):

 Umax = 277 ∆/480 Y V 

نسبت ولتاژ توسط معادله زیر تعیین می‌شود:

(UΔ = (UA – Umin) / (Umax – Umin

که در این نمونه:

UΔ = (254 – 220) / (227 – 220) = 0.6

(UY = (UA – Umin) / (Umax – Umin

و در این مثال داریم:

UY = (440-380) / (480-380) = 0.6

پس UΔ = UY

محاسبه جریان بار کامل:

Imin = 5.70/3.30 A

(مقادیر جریان برای حالت ستاره و مثلث در مینیمم ولتاژ مصرفی)

Imax = 5.00/2.90 A

(مقادیر جریان برای حالت ستاره و مثلث در ماکزیمم ولتاژ مصرفی)

حال، محاسبه جریان بار کامل با استفاده از فرمول اول (نسبت ولتاژ) امکان پذیر است:

  • I for Delta values: 5.70 + (5.00 – 5.70) × 0.6 = 5.28 = 5.30 A
  • I for Star values: 3.30 + (2.90 – 3.30) × 0.6 = 3.06 = 3.10 A

مقادیر جریان بدست آمده متناسب با جریان بار کامل موتور در شرایط بهره‌برداری 254Δ/440Y V, 60 Hz است.

برق‌یار مشاور شما در موضوع تاسیسات الکتریکی

به‌هر حال اگر موتورها مطابق با مشخصات نامی نوشته شده بر روی پلاک آن با ضریب بهره‌برداری‌های متفاوت طراحی شوند به‌طور مثال 1.15، جریان تنظیم شده برای رله اضافه بار می‌تواند در مقایسه با جریان بار کامل ۱۵ درصد افزایش یابد. 

در این مثال اگر موتور به‌صورت ستاره (440Y V, 60 Hz) به شبکه متصل شود، رله اضافه‌بار بر روی  3.1A تنظیم می‌شود.