تست پریز

نقد و بررسی تستر Multimetrix VT35

/multimetrix-vt35-test

پریز و کلید جریان نشتی (RCD) خود را تست کنید!