حفاظت از صاعقه

در چه مکانی نصب SPD اجباری است؟

/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B5%D8%A8-spd

سیستم حفاظت از صاعقه در کشور آلمان

/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86

برگزاری سمینار "مدیریت ریسک در حفاظت از صاعقه"

/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9

الکترود زمین فونداسیون

/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86

جذب صاعقه توسط تلفن همراه

/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D9%82%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87