صاعقه

نقد و بررسی کیت ارت تستر C.A6472 و C.A6474

/ca6472-and-ca6474-kit-test

ابزاری حرفه‌ای جهت تست سیستم زمین دکل


جذب صاعقه توسط تلفن همراه

/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D9%82%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87

اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه

/%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DA%98%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D9%82%D9%87