فیبریلاسیون

اثرات فیزیولوژیکی برق گرفتگی

/%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C

بیشتر ما برخی از انواع شوک‌های الکتریکی را تجربه کرده‌ایم، جایی که الکتریسیته باعث درد یا آسیب در بدن ما می‌شود ...