ولتاژ تماس فلز به فلز

شش ولتاژ خطرناک که شخص ممکن است در پست برق در معرض آن قرار گیرد

/%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DA%98-%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A2%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF