شاید در نگاە اول علتی که به ذهن شما خطور کند، تشخیص هادی‌ها و نظم در اجرای کار می‌باشد. ولی در حقیقت دلیل اصلی رنگ آمیزی شینەهای برق دفع حرارت می‌باشد. بیایید مروری بر انواع روش‌های انتقال حرارت داشتە باشیم:

  1. روش همرفت یا جابجایی مانند فن کویل
  2. روش رسانایی مانند بیمتال
  3. روش تابشی یا radiation مانند بخاری‌های تابشی.

کە در این کار از روش تابشی جهت دفع حرارت استفادە می‌شود.


جدول فوق ضریب انتقال حرارت تابشی مواد مختلف را با هم مقایسه نموده است که در آن تفاوت مس و آلومینیوم براق و اکسید شده جالب است.