یکی از مهمترین منابع برای مهندسین برق کتاب ارزشمند "راهنمای طرح و اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمان" نوشته مرحوم آلدیک موسسیان می‌باشد. این کتاب توسط آقای پوریا ساسانفر به شکل صوتی آماده شده است. البته با این مزیت که کتاب صوتی حاضر فقط روخوانی نیست، بلکه نکات مهم کتاب مرور شده و هرجا نیاز به توضیحات بیشتری باشد مطالبی به زبان ساده و شیوا ارائه می‌گردد.

فایل شماره 1:

پیشگفتار

01. Rahnamaye mabhas 13- pishgoftar.mp3

فایل شماره 2:

صفحات 11 الی 24

02. rahnamaye mabhas 13 - P 11-24.mp3

فایل شماره 3:

صفحات 25 الی 56

03. Rahnamaye mabhas 13 - P25-56.mp3

فایل شماره 4:

صفحات 57 الی 68

04. Rahnamaye mabhas13-P57-68.mp3

فایل شماره 5:

صفحات 69 الی 78

05. Rahnamaye mabhas13 - P69-78.mp3

فایل شماره 6:

صفحات 79 الی 90

06. Rahnamaye mabhas13-P79-90.mp3

فایل شماره 7:

فصل چهارم - کاربردی ترین فصل کتاب، صفحات 91 الی 94

07. Rahnamaye mabhas13-P91-94.mp3

فایل شماره 8:

فصل چهارم - کاربردی ترین فصل کتاب، صفحات 95 الی 100

08. Rahnamaye mabhas13-P95-100.mp3

فایل شماره 9:

فصل چهارم - کاربردی ترین فصل کتاب، صفحات 100 الی 106

09. Rahnamaye mabhas13-P100-106.mp3

فایل شماره 10:

فصل چهارم - کاربردی ترین فصل کتاب، صفحات 106 الی 114

10. Rahnamaye mabhas13-P106-114.mp3

فایل شماره 11:

فصل چهارم - کاربردی ترین فصل کتاب، صفحات 114 الی 120

11. Rahnamaye mabhas13-P114-120.mp3

فایل شماره 12:

فصل چهارم - کاربردی ترین فصل کتاب، صفحات 120 الی 130

12. Rahnamaye mabhas13-P120-130.mp3

فایل شماره 13:

فصل چهارم - کاربردی ترین فصل کتاب، صفحات 130 الی 132

13. Rahnamaye mabhas13-P130-132.mp3

فایل شماره 14:

فصل چهارم - کاربردی ترین فصل کتاب، صفحات 132 الی 142

14. Rahnamaye mabhas13-P132-142.mp3

فایل شماره 15:

فصل چهارم - کاربردی ترین فصل کتاب، صفحات 142 الی 150

15. Rahnamaye mabhas13-P142-150.mp3

فایل شماره 16:

فصل چهارم - کاربردی ترین فصل کتاب، صفحات 150 الی 156

16. Rahnamaye mabhas 13 - P150-156.mp3

فایل شماره 17:

فصل چهارم - کاربردی ترین فصل کتاب، صفحات 156 الی 165

17. Rahnamaye mabhas 13 - P156-165.mp3

فایل شماره 18:

فصل چهارم - کاربردی ترین فصل کتاب، صفحات 165 الی 173

18. Rahnamaye mabhas13- P165-173.mp3

فایل شماره 19:

فصل چهارم - کاربردی ترین فصل کتاب، صفحات 173 الی 177

19. Rahnamaye mabhas13 P173-177.mp3

فایل شماره 20:

فصل چهارم و پنجم، صفحات 177 الی 192

20. Ragnamaye mabhas13-P177-192.mp3

برق‌یار مشاور شما در تاسیسات الکتریکی

فایل شماره 21:

فصل پنجم و ششم، صفحات 192 الی 213

21. Rahnamaye mabhas13- P192-213.mp3

فایل شماره 22:

فصل ششم، صفحات 213 الی 223

22. Rahnamye mabhas13-P213-223.mp3

فایل شماره 23:

فصل ششم، صفحات 223 الی 233

23. Rahnamaye mabhas13-P223-233.mp3

فایل شماره 24:

فصل ششم، صفحات 233 الی 239

24. Rahnamaye mabhas 13- P234-239.mp3

فایل شماره 25:

فصل ششم، صفحات 239 الی 247

25. Rahnamaye mabhas13 P239-247.mp3

فایل شماره 26:

صفحات 247 الی 253

26. Rahnamaye mabhas13-P248-253.mp3

فایل شماره 27:

صفحات 254 الی 266

27. Rahnamaye mabhas 13- P254-266.mp3

فایل شماره 28:

صفحات 266 الی 272

28. Rahnamaye mabhas13-P266-272.mp3

فایل شماره 29:

صفحات 273 الی 280

29. Rahnamaye mabhas 13- P273-280.mp3

فایل شماره 30:

صفحات 281 الی 291

30. Rahnamaye mabhas13-P281-291.mp3

فایل شماره 31:

صفحات 292 الی 313

31. Rahnamaye mabhas13-P292-313.mp3

فایل شماره 32:

صفحات ۳۱۴ الی ۳۲۳

32. Rahnamaye mabhas 13 - P314-323.mp3

فایل شماره 33:

صفحات 324 الی 336

33. Rahnamaye mabhas13-P324-336.mp3

فایل شماره 34:

صفحات 336 الی 352

34. Rahnamaye mabhas13-P336-352.mp3

فایل شماره 35:

صفحات 352 الی 365

35. Rahnamaye mabhas13-P352-365.mp3

فایل شماره 36:

صفحات 365 الی 372

36. Rahnamaye mabhas13- P365-372.mp3

فایل شماره 37:

صفحات 372 الی 378

37. Rahnamaye mabhas13- P372-378.mp3

فایل شماره 38:

صفحات 378 الی 385

38. Rahnamaye mabhas13- P378-385.mp3

فایل شماره 39:

صفحات 385 الی 398

39. Rahnamaye mabhas13- P385-398.mp3

فایل شماره 40 (فایل آخر):

صفحات 398 الی 427

40. Rahnamaye Mabhas 13-P398-P427-Last Part.mp3