از منابع تغذیه‌ای که ارت ندارند (سیستم IT)، همیشه در مواقعی استفاده می‌شود که یک خطای اولیه در عایق‌ تجهیزات نباید باعث شود که وسیله حفاظتی عمل کند و منبع تغذیه را قطع کند. در مکان‌هایی که سیستم IT در آن‌ها کاربرد دارد می‌توان بیمارستان‌ها، فرآیندهای حساس در بخش صنعتی و درایوهای کنترلی با فیدبک در صنایع سنگین را نام برد. در این مقاله مروری بر وضعیت حاکم با توجه به استانداردها ارائه شده است.

انواع سیستم‌های آرایش زمین

انواع سیستم‌های آرایش زمین که در بند 131.1 استاندارد 06-2009:(DIN VDE 0100-100 (VDE 0100-100 نشان داده شده است، به این واقعیت ارجاع دارد که با الزامات ذکر شده در استاندارد، ایمنی افراد، تجهیزات و حیوانات در برابر خطرات و آسیب تامین می‌شود، به شرطی که سیستم‌های الکتریکی به روش مورد نظر اجرا شوند. احتمال خطر (ریسک) ناشی از رعایت نکردن برخی از اصول، شامل وقوع جریان‌های شوک خطرناک و قطع شدن منبع تغذیه است.

سیستم IT در استاندارد (IEC 60364-1:2005-11، 312.2.3 (AC و 312.2.4.5 (DC) شرح داده شده است. در این تعریف آمده است که همه اجزای الکتریکی فعال باید از زمین ایزوله باشند یا اینکه یک نقطه باید از طریق امپدانس به زمین متصل شود. بدنه‌های فلزی تجهیزات الکتریکی به صورت جداگانه، به صورت گروهی یا به صورت دسته‌جمعی به سیستم زمین متصل می‌شوند (همچنین به IEC 60364-4-41:2017-03، 411.6 مراجعه کنید). این سیستم همچنین ممکن است از طریق یک امپدانس (با مقدار زیاد) به زمین متصل شود. در آلمان، از این امپدانس فقط برای اندازه‌گیری یا اهدافی دیگر استفاده می‌شود.

شکل 1: مقایسه سیستم IT (سمت چپ) و یک سیستم TN (سمت راست) در اولین خطای عایقی

منبع تغذیه

سیستم IT "عادی" و سیستم IT مخصوص "مراکز پزشکی" از نظر منبع تغذیه با هم تفاوت دارند. منبع تغذیه باید از زمین ایزوله باشد. در عمل، برای این کار معمولاً از ترانسفورماتور ایزوله‌کننده استفاده می‌شود. این عملکرد همچنین می‌تواند توسط باتری، یا یک سیستم فتوولتائیک مستقل (PV) یا یک مولد برق سیار انجام شود. در یک سیستم IT مخصوص مراکز پزشکی، در حین انجام جراحی‌های مربوط به قلب، با توجه به خطر بالقوه برای بیمار جریان نشتی باید بسیار کم باشد. ترانسفورماتور جدا کننده مورد نیاز این مراکز در استاندارد IEC 61558-2-15:2011-11 شرح داده شده است.

شکل 2: چیدمان یک سیستم IT در مراکز پزشکی مطابق با استاندارد IEC 60364-7-710

ارتینگ

در عمل، سیستم IT اغلب به عنوان "منبع تغذیه بدون اتصال زمین" شناخته می‌شود. "بدون اتصال زمین" در این جمله به ارتباط بین همه هادی‌های برق‌دار و سیستم زمین اشاره دارد. مطابق با استاندارد IEC 60364-4-41:2017-03، 411.3.1.1 (اتصال زمین حفاظتی)، بدنه‌های فلزی تجهیزات برقی بسته به نوع اتصال زمین باید به یک هادی حفاظتی متصل شوند. معنی این کار برای سیستم IT مطابق با بند 411.6.2 به این معناست که بدنه‌های تجهیزات برقی باید به صورت جداگانه، یا به صورت لوکال (محلی) و یا مرکزی به سیستم زمین متصل شوند و شرایط زیر باید برآورده شود:

                  در سیستم‌های جریان متناوب                                                RA × Id ≤ 50 V

RA: مجموع مقاومت (Ω) الکترود زمین و هادی حفاظتی متصل به بدنه فلزی است؛

Id: جریان خطا در اتصالی یک فاز به بدنه فلزی.

محدودیت ولتاژ تماسی در سیستم‌های .d.c که مقدار Id در آن‌ها بسیار ناچیز است، در نظر گرفته نمی‌شود.

شکل 3: مقایسه نحوه اتصال به زمین در سیستم IT (سمت چپ) و سیستم TN (سمت راست)

اولین خطا در سیستم IT

جریان اتصال کوتاه Id که بر اثر اولین اتصالی به بدنه فلزی تجهیزات با زمین به‌وجود می‌آید، بسیار کم است و قطع مدار ضروری نیست (IEC 60364-4-41:2017-03، 411.6.1)، با فرض بر این که الزامات اتصال زمین ذکر شده در بخش 411.6.2 برآورد شده‌ است. این بدان معنی است که مقاومت هادی حفاظتی RA موازی با مقاومت بدنه است و این جریان خطای بسیار کم از هادی حفاظتی عبور می‌کند و ولتاژ تماسی به‌طور قابل توجهی زیر حداکثر مقدار مجاز یعنی 50 ولت در سیستم‌های AC، باقی می‌ماند. این  مورد، از مزایای ویژه مربوط به بخش پزشکی است.

مقدار جریان Id در خطای اول توسط ولتاژ اسمی، فرکانس اسمی و مدار موازی شامل خازن نشتی سیستم و مقاومت عایقی سیستم الکتریکی به زمین تعیین می‌شود. جریان خطا، در صورت بروز خطای اول، از امپدانس ناچیز بین یک فاز و بدنه فلزی عبور می‌کند. با داشتن لایه عایقی خوب در یک سیستم الکتریکی، می‌توان Id را بر حسب خازن نشتی سیستم تخمین زد که به شرح زیر قابل محاسبه است:

برای سیستم سه‌فاز                              ICe = U⁄√3 ×3ω × Ce = U ×√3×ω ×Ce 

برای سیستم تکفاز                                                            ICe = U × ω × Ce

شکل 4: جریان خطای Id در اولین خطای عایقی در سیستم IT (شماتیک مدار پشتیبان)


شکل 5: نمونه ولتاژ تماسی UT پس از اولین خطا

وسیله‌های حفاظتی و مانیتورینگ

بر اساس استاندارد IEC 60364-4-41:2017-03، 411.6.3 از وسیله‌های حفاظتی و مانیتورینگ زیر می‌توان در سیستم‌های IT استفاده کرد:

 • دستگاه‌های مانیتورینگ عایقی (IMD)؛
 • دستگاه‌های مانیتورینگ جریان نشتی (RCM)؛
 • سیستم‌ مکان‌یابی خطای عایقی (IFLS)؛
 • وسیله‌های حفاظت در برابر اضافه جریان؛
 • وسیله‌های تشخیص جریان نشتی (RCD).

در بند 411.6.3.1 ذکر شده است که یک دستگاه مانیتورینگ عایقی (IMD) برای گزارش اولین اتصالی بین یک فاز و یک بدنه فلزی یا زمین لازم است. این دستگاه باید هشداری به صورت سیگنال قابل شنیدن و (یا) با چراغ آلارم صادر کند و تا زمانی که خطای عایقی در سیستم وجود داشته باشد، این سیگنال باید دوام داشته باشد. توصیه می‌شود اولین خطا در اسرع وقت برطرف شود. و این خود به پارامترهای عملی سیستم بستگی دارد. بدون تردید، سیستم IT از این مزیت چشمگیر برخوردار است که با رخ دادن اولین خطا، سیستم خاموش نمی‌شود و می‌توان سرویس آن را عقب انداخت.

سیستم‌های مکان‌یابی خطای عایقی (IFLS):

با داشتن سیستم مکان‌یابی خطای عایقی (IFLS)، می‌توانید در حین کار، خروجی‌ و یا دستگاه‌های معیوب را پیدا کنید و نیازی به خاموش کردن سیستم نیست. برای عیب‌یابی، پالس‌هایی با مقدارهایی مشخص بر روی سیستم IT قرار می‌گیرند که به نوبه خود با اندازه‌گیری ترانس‌های جریان جمع‌آوری و سپس ارزیابی می‌شوند. با توجه به اندازه‌گیری مقدار جریان توسط ترانس (یا خروجی)، شناسایی خروجی معیوب آسان است.

شکل 6: سیستم IT همراه با IMD و چندین IFLS

دستگاه‌های مانیتورینگ جریان نشتی (RCM):

دستگاه‌های مانیتورینگ جریان نشتی (RCM) فقط با در نظر گرفتن محدودیت‌هایی می‌توانند کار کنند (به وسیله‌های تشخیص جریان نشتی (RCD) مراجعه کنید).

وسیله‌های حفاظت در برابر اضافه جریان:

وسیله‌های حفاظت در برابر اضافه جریان، باید استاندارد IEC 60364-4-43:2008 را داشته باشند. برای سیستم‌های IT، نکات زیر هم باید در نظر گرفته شود:

 • در سیستم IT مخصوص مراکز پزشکی، داشتن یک وسیله حفاظت در برابر اضافه بار در مدار خروجی (مدار ثانویه) ترانسفورماتور مجاز نیست، فقط وسیله حفاظت در برابر اتصال کوتاه لازم است. بنابراین، باید جریان بار و دمای ترانسفورماتور کنترل شود و هرگونه واریانس هم گزارش شود (IEC 60364-7-710:2002، 710.411.6.3.101).
 • مطابق با استاندارد IEC 60364-4-43:2008-08، 431.1.1، همه هادی‌های فاز و نول باید دارای حفاظت باشند. با مراجعه به استاندارد IEC 60364-5-55:2011+A1:2012، بند 557 (مدارهای پشتیبان)، 557.3.6.1 بیان می‌کند که "مدارهای پشتیبان بدون ارت .a.c و .d.c باید در برابر جریان‌های اتصال کوتاه محافظت شوند و در صورت اتصالی، وسیله حفاظتی همه هادی‌ها را قطع کند." همین بند را می‌توان در استاندارد IEC 6036-4-43:2008-08، 431.2.2 نیز یافت.
 • اگر تشخیص اضافه جریان برای هادی خنثی (N) در سیستم‌های سه‌فاز IT لازم باشد، باید همه هادی‌های برق‌دار از هم جدا شوند (IEC 60364-4-43:2008-08، بند 431.2.2). این وسیله حفاظت در برابر اضافه جریان را در صورتی می‌توان حذف کرد که هادی نول در طرف منبع تغذیه از حفاظت اضافه جریان برخوردار باشد.
 • در این قسمت، یک توصیه کاربردی در مورد استاندارد IEC 60364-4-43:2008-08، 433.3.3 می‌گوید اگر قطع مدار احتمال خطری را به‌وجود بیاورد، وسیله حفاظت در برابر اضافه جریان را می‌توان برای مدارهایی که دارای تجهیزات برقی است، حذف کرد. در چنین مواردی باید یک هشدار دهنده اضافه جریان در نظر گرفته شود.

شکل 7: نیاز به یک دستگاه حفاظت در برابر اضافه جریان برای همه هادی‌ها در سیستم‌های IT

وسیله‌های تشخیص جریان نشتی (RCD):
به اعتبار استاندارد IEC 60364-4-41:2017-03 بند 411.3.3، باید در سیستم‌های AC حفاظت اضافی در قالب کلیدهای تشخیص جریان نشتی (RCD) برای پریزهایی که زیر 32 آمپر جریان می‌کشند و برای افراد غیر متخصص و یا استفاده عمومی در نظر گرفته شده است، ارائه شود. با این وجود، در سیستم‌های IT با رعایت این الزامات برای دستیابی به سطح محافظتی مطلوب توسط RCD ها عملا امکان ندارد. چگونه؟! خب اولا، برای عمل کردن RCD پس از اولین خطا، جریان Id باید بالاتر از IΔn مربوط به RCD باشد. گرچه مشکل این نیست. وقتی دو تا خطای عایقی مستقل در دو هادی برق‌دار یا وسیله برقی رخ می‌دهد، RCD تریپ نمی‌کند زیرا رفتار این دو نوع خطا مانند یک وسیله برقی است و مشکل اینجاست.

شکل 8: دو خطای عایقی در هادی‌های برق‌دار مختلف در "پایین دست" RCD

علاوه بر این، استاندارد IEC 60364-4-41:2017-03، بیان می‌کند که در صورت بروز خطای اول در سیستم‌های IT، اگر Id > 15 mA باشد، حفاظت اضافی برای پریزها با استفاده از RCD با IΔn < 30 mA نیز لازم است. با این وجود، در بررسی دقیق‌تر مشخص می‌شود که این شرط از نظر فنی اشکال دارد:

 • جدای از این واقعیت که پریزها در سیستم‌های IT نسبت به سیستم‌های دیگر استثنا هستند، چگونه باید جریان خطای Id را محاسبه کرد؟ جریان خطای Id عمدتا با دانستن طول کابل و تعداد بارها و همچنین جریان‌های نشتی سیستم الکتریکی به زمین تعیین می‌شود. با این حال، هیچ مهندسی نمی‌تواند این متغیرها را حتی در بهترین حالت برنامه‌ریزی شده، تعیین کند.
 • RCD های موجود در بازار در حال حاضر جریان عملکردی کمتر از 15 میلی‌آمپر (IΔn < 15 mA) ندارند. علاوه بر این، در استاندارد آلمانیDIN VDE 0100-530 (VDE 0100-530):2018-06 ، 538.4 ذکر شده است که استفاده از وسیله‌های جریان نشتی حساس در سیستم‌های IT AC برای جلوگیری از هشدارهای ناخواسته به دلیل وجود جریان‌های نشتی خازن‌هایی که در پایین دست RCD نصب شده‌اند، توصیه می‌شود. مشکل اینجاست که چنین RCD های حساسی هم در دسترس نیست.

شکل 9: تقسیم خازن‌های نشتی سیستم "قبل" و "بعد" از RCD


شکل 10: استفاده از RCD در سیستم IT

استفاده از AFDD ها در سیستم‌های IT:

هدف اصلی وجود سیستم‌های IT این است که در صورت بروز یک خطای اولیه، نباید به‌طور غیر منتظره خاموش شوند. بنابراین استفاده از وسایل حفاظتی الکتریکی برای مدارهای نهایی تا 16 آمپر در سیستم‌های IT هیچ فایده‌ای ندارد. همچنین در جدیدترین اعلامیه DKE آلمان در نوامبر 2017 این موضوع ذکر شده است. که شامل موارد زیر هم می‌باشد:

 • در استاندارد آلمانی DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2016-02 بخش 421.7 به سیستم‌های الکتریکی که در استاندارد DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710):2012-10 بند 710.1 استفاده می‌شوند، هیچگونه احتیاجی نیست. همچنین کلینیک‌های خصوصی که در خانه‌های سالمندان و مراکز درمانی وجود دارند و بیماران در آن‌جا تحت معالجه پزشکی قرار می‌گیرند، استاندارد DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2016-02, 421.7 را شامل نمی‌شوند.
 • نیازی به استفاده از AFDD بر روی مدارهایی که تجهیزات الکتریکی به منبع تغذیه وصل می‌شوند، نیست، زیرا وقفه غیرمنتظره‌ای در منبع تغذیه احتمال خطر خسارت را ایجاد می‌کند. به عنوان مثال:
 1. سیستم‌های IT که در جهت ضریب بهره‌برداری دائمی نصب شده‌اند.
 2. سیستم‌های الکتریکی که برای اهداف ایمنی مطابق با استاندارد (DIN VDE 0100-560 (VDE 0100-560 هستند، به‌ویژه در سیستم‌های روشنایی ایمنی.

نکات و الزامات دیگر در مورد انتخاب و نصب دستگاه

انتخاب دستگاه مانیتورینگ عایقی (IMD)

دستگاه مانیتورینگ عایقی بر اساس معیارهای زیر انتخاب می‌شود:

 • حداکثر ولتاژ نامی
 • نوع شبکه، یعنی AC، DC یا AC/DC
 • مدار اصلی، مدار کنترل یا مدارات خاص
 • خازن نشتی سیستم
 • تنظیم پارامترهای پاسخ‌دهی
 • توانایی نشان دادن مکان خطای عایقی سیستم
 • شرایط محیطی خاص

برق یار مشاور شما در موضوع تاسیسات الکتریکی

برای ساده‌تر کردن روند انتخاب دستگاه‌های مانیتورینگ عایق هم برای مهندس و هم برای کاربر، می‌توان از استاندارد IEC 61557-8:2014/CORI:2016 کمک گرفت که شامل موارد زیر است:

 • انتخاب دستگاه مطابق کاربرد
 • تقسیم بندی انواع دستگاه‌های مانیتورینگ عایقی بر اساس اجزای موجود در سیستم IT، به صورت زیر است:
 1. IMD های AC برای سیستم‌هایی IT که همه اجزای الکتریکی آن AC است
 2. IMD های DC برای سیستم‌هایی IT که همه اجزای الکتریکی آن DC است
 3. IMD های AC/DC برای سیستم های IT که به یکسوکننده متصل است و سیستم‌هایی IT که همه اجزای الکتریکی آن DC است و سیستم‌هایی IT DC که به اینورترهای ‌AC متصل است.
 • انواع دستگاه مانیتورینگ عایقی برای کاربردهای خاص:
  1. پزشکی
  2. فتوولتائیک (یکی از انواع سامانه‌های تولید برق از انرژی خورشیدی می‌باشد)

شکل 11: نمونه‌هایی از IMD ها

نیازمندی‌های دستگاه مانیتورینگ عایقی (IMD)

نکات مهم برای اجرای سیستم‌های IT را می‌توان در بند 538.3 استاندارد (DIN VDE 0100-530 (VDE 0100-530):2011-061) (انتخاب و نصب تجهیزات برقی - جداسازی، سوئیچینگ و کنترل) یافت. IMD ها باید با استاندارد IEC 61557-8:2014 هم مطابقت داشته باشند:

 • نتایج اندازه‌گیری نباید تحت تأثیر مؤلفه‌های جریان DC باشد.
 • IMD ها باید به صورت متقارن بین هادی‌های خارجی و زمین یا به صورت تکی بین هر هادی خارجی مورد نظر و زمین متصل شوند (همچنین هادی نول در سیستم سه‌فاز با نول توزیع شده)
 • در مواردی که چندین سیستم IT به هم متصل هستند، فقط یک IMD باید همیشه فعال باشد.
 • IMD ها برای حداکثر ولتاژ شبکه باید انتخاب شوند.
 • توصیه می‌شود از IMD هایی استفاده کنید که هرگونه وقفه در اندازه‌گیری توسط هادی‌های متصل به مدار و زمین را گزارش می‌کنند.
 • سیستم‌هایی که مکان‌یابی خطای عایقی را انجام می‌دهند، باید مطابق بند 4 استاندارد IEC 61557-9:2014-12 باشند.

تنظیم پارامترهای پاسخ‌دهی

پارامترهای پاسخ‌دهی دستگاه باید تنظیم شود تا در صورت وقوع خطا در سیستم در زمان مناسب به کاربر هشدار دهد. مطابق با بند 538.1.3 استاندارد آلمانی، مقدار 100 اهم بر ولت و برای پیشگیری، مقدار 300 اهم بر ولت توصیه می‌شود. در نسخه قبلی استاندارد، مقدار 50 اهم بر ولت توصیه می‌شود. هر دو پارامتر در اصل صحیح هستند و تحت تأثیر تعداد مصرف‌کنندگان و کیفیت تاسیسات (به عنوان مثال، رطوبت، گرد و غبار و غیره) هستند.

با این حال، مزیت دیگر این است که هرگونه تغییر قابل توجه در مقاومت عایقی با روشن یا خاموش کردن بار یا اجزای سیستم توسط IMD نمایش داده می‌شود، که این امکان را می‌دهد تا نقاط ضعف ذاتی سیستم مشخص شود.

مانیتورینگ بارهای آفلاین

مطابق با استاندارد VDE 0100-530 (VDE 0100-530):2011-06، بند 538.3، می‌توان از یک دستگاه مانیتورینگ عایقی در سیستم‌های TN، TT و IT برای نظارت بر مدارهایی که خاموش هستند استفاده کرد. به عنوان مثال می‌توان جرثقیل موتوری، آسانسور را نام برد. این امر مستلزم آن است مدارهای الکتریکی که قرار است مانیتور شوند، به صورت کامل از سیستم جدا شوند.

شکل 12: مانیتورینگ آفلاین موتور، به عنوان مثال روی جرثقیل

عملکرد مناسب در برابر خطای عایقی دوم

مطابق با استاندارد IEC 60364-4-41:2017-03، بند 411.6.4، پس از وقوع یک خطای اولیه، اگر خطای دوم روی یک هادی برق‌دار متفاوت اتفاق بیفتد، باید مدار قطع شود. از نظر عملی، این بدان معنی است که امپدانس حلقه باید به مقدار مشخصی برسد. برای سیستم‌های IT بدون هادی خنثی، امپدانس حلقه به شرح زیر است:

                                                                                                    (ZS ≤ U/(2 × Ia 

U = ولتاژ نامی AC بین فازها
Ia = جریان (با واحد آمپر) که باعث می‌شود وسیله حفاظتی در مدت زمان مشخص شده در بندهای 411.3.2.2/411.3.2.3 فعال شود.

اگر تداوم برق‌رسانی برای ما مهم است، و در هنگام وقوع خطای اول فاز به زمین قصد قطع شدن مدار را نداریم، به این نکته توجه کنید که در صورت استفاده از RCD، شرط Id < 0.4 IΔn برقرار باشد. مثلا برای RCD با جریان عملکرد 30 میلی‌آمپر، Id باید از 12 میلی‌آمپر کمتر باشد.

علاوه بر این، این نکته را هم در نظر بگیرید که خطاهای متقارنی که در فازهای مختلف رخ می‌دهد، نباید باعث ایجاد جریان خطا شود که در غیر این صورت، منجر به خاموش شدن سیستم می‌شود.

برای هر واحد مصرفی می‌توان از RCD استفاده کرد فقط به شرطی که، امکان رصدکردن اضافه بار توسط وسایل حفاظتی وجود نداشته باشد، زیرا به عنوان مثال:

 • نمی‌توان امپدانس حلقه را دقیقاً بدست آورد (تخمین طول کابل دشوار است , نزدیک خطوط قطعات فلزی وجود دارد)
 • جریان خطا به حدی کم است که قطع مدار در زمان مجاز امکان‌پذیر نیست
 • برای قطع خودکار مدار، مقاومت حلقه خطا بسیار زیاد است و قابل اطمینان نیست
 • و همبندی (هم‌پتانسیل) اضافی امکان پذیر نیست

شکل 13: خطای دوم در سیستم IT

هادی نول در سیستم IT سه‌فاز

استاندارد IEC 60364-4-43:2008-08 بند 431.2.2 شامل مطلبی است مبنی بر اینکه توصیه می‌شود در سیستم‌های IT از هادی نول استفاده نشود. باید این توصیه را هم برای زمانی که بارهای تکفاز نیز به یک سیستم سه‌فاز/نول وصل می‌شوند، در نظر گرفت. اگر یک خطای عایقی در فاز L1 رخ دهد، ولتاژ فازهای L2 و L3 نسبت به زمین به مقدار ولتاژ فاز به فاز افزایش می‌یابد و برابر 400 ولت می‌شود. این خطا می‌تواند به خازن‌های بین کابل و زمین، آسیب برساند. اطمینان حاصل کنید که ولتاژ آفست فقط روی ولتاژ به زمین تأثیر بگذارد. هیچ ولتاژ آفستی بین هادی‌های برق‌دار ایجاد نمی‌شود. تجهیزات تکفاز باید به‌طور مناسب پیکربندی شوند، یعنی باید برای کار در سیستم‌های سه‌فاز/نول مناسب باشند. در عمل، دو نوع سیستم IT جدا از هم مرتباً تنظیم شوند، یکی برای بارهای تکفاز و دیگری برای بارهای سه‌فاز.

در این مرحله، یک نظر کاملاً کاربردی در مورد استاندارد IEC 60364-4-43:2008-08 بند 433.3.3، می‌گوید که اگر قطع غیرمنتظره مدار، احتمال خطری را ایجاد کند، می‌توان وسایل حفاظت اضافه بار را حذف کرد. در چنین مواردی باید یک هشدار دهنده برای زمانی که اضافه بار رخ دهد، در نظر گرفته شود.

خلاصه

سیستم‌های IT همیشه از این مزیت بزرگ بهره‌مندند که در صورت بروز خطای اول، از قطع اتصال منبع تغذیه جلوگیری می‌کنند. مبنای اساسی عملکرد بدون عیب و نقص سیستم IT، تنظیم و اجرای سیستم مطابق با استانداردها و انتخاب صحیح وسیله‌های حفاظتی و دستگاه‌های مانیتورینگ است.


منابع:

DIN VDE 0100-100 VDE 0100-100:2009-06

IEC 60364-1:2005-11
Low-voltage electrical installations
Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions

IEC 60364-4-41:2017-03
Low-voltage electrical installations
Part 4-41: Protective measures - Protection against electrical shock

IEC 60364-4-42:2010/AMD1 2014
Low-voltage electrical installations
Part 4-42: Protective measures - Protection against thermal effects

IEC 60364-4-43:2008-08
Low-voltage electrical installations
Part 4-43: Protective measures - Protection against overcurrent

IEC 60364-7-710:2002-11
Electrical installations of buildings
Part 7-710: Requirements for special installations or locations - Medical locations

DIN EN 61557-8:2014-12
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures
Part 8: Insulation monitoring devices for IT systems

IEC 61557-9: 2014-12
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures
Part 9: Equipment for insulation fault location in IT systems

DIN VDE 0100-530 (VDE 0100-530):2018-06
Errichten von Niederspannungsanlagen
Teil 530: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Schalt- und Steuergeräte

Standards can be obtained from VDE-Verlag [publishers] or Beuth