با توجه به اجماع نظر تمامی استانداردها و اساتید حوزه ارتینگ مبنی بر اینکه مقاومت 2 اهم مربوط به کل شبکه است و نه یک الکترود یا یک سیستم، زمانی که در یک پروژه، سیستم زمین را ایجاد می‌نماییم (اعم از الکترود میله ای یا صفحه ای یا ...) چه ملاک و معیاری هست که مطمئن شویم مقاومت آن در محدوده مجاز هست و اتصال زمین به درستی اجرا شده؟
سوال دیگر این که با این تفسیر، فلسفه استفاده از ارت سنج چه می‌باشد؟

✔️ در جواب سوال اول باید گفت ملاک رعایت استاندارد در تامین مصالح ارتینگ و اجراست.

✔️ فلسفە تهیە دستگاە نیز اندازه‌گیری اولیه جهت پایش مقاومت و بررسی نرخ افزایش احتمالی در ادوار مختلف بازرسی است تا در صورت لزوم جهت اصلاح سیستم ارتینگ اقدام نماییم. همچنین باید یادآور شد که استانداردها خیلی وارد بحث بازه‌های زمانی اندازه‌گیری نشدەاند. فقط در استاندارد IEC 62305 به بازرسی‌های سالانه اشاره شده است.