حفاظت موتور

چگونه رله اضافه بار موتور را درست تنظیم کنیم؟

/%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1