گزارش تست و تحویل

گزارش نویسی تحویل (تست و بازرسی) تاسیسات برقی

/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C

بررسی و تحلیل فرمت استاندارد گزارش نویسی در استاندارد IEC 60364-6