همبندی اضافی در استخرها، با توجه به حساسیت بالای این نوع کاربریها جزو موارد ضروریست که متاسفانه غالبا اجرای آن به دست فراموشی شمرده می شود. در مبحث 13 مقررات ملی ساختمان، درباره همبندی در استخرها موارد زیر را اجباری دانسته است:

• کلیه لوله های فلزی آب، گاز، گرمایش و سرمایش

• لوله فلزی فاضلاب

• قسمت های فلزی سازه ساختمان

• قسمت های فلزی سازه داخل استخر

• آرماتوربندی کف و دیواره استخر

• بدنه های فلزی وسایل غیر برقی نصب ثابت و قسمت های هادی بیگانه از هر نوع

جزوه ارایه شده بصورت خلاصه موارد اجرای قسمتهای مورد نظر را بررسی می کند.

Equipotential Bonding Erico